Warunki ogólne

Standardowe warunki ogólne

 

1. Zasady ogólne

Niniejsze warunki ogólne („Warunki”) mają zastosowanie do wszelkich propozycji, ofert, zamówień i umów dotyczących sprzedaży produktów (łącznie „Produkty”) wprowadzonych do obrotu lub wyprodukowanych przez Moximed International GmbH (zwaną dalej „Spółką”), do Nabywcy (zwanego dalej „Nabywcą”) (Spółka oraz Nabywca zwane osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”). Niniejsze Warunki są prawnie wiążące, jeśli zostały uznane za mające zastosowanie w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. Spółka jednoznacznie nie wyraża zgody na jakiekolwiek standardowe warunki ogólne, preferowane przez Nabywcę. Każda umowa o treści odmiennej wymaga pisemnej zgody Spółki. Przyjęcie przez Spółkę jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Nabywcę jest wyraźnie uzależnione od jednoznacznej akceptacji niniejszych Warunków przez Nabywcę. Każda stosowna pod względem prawnym umowa zawarta między Stronami lub oświadczenie składane przez Strony muszę być sporządzone w formie pisemnej.

 

2. Zamówienie i dostawa

2.1 Zakup i sprzedaż Spółka sprzeda Nabywcy wszystkie Produkty zamówione przez Nabywcę po przyjęciu odpowiedniego zamówienia przez Spółkę. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów w zamian za zapłatę ceny zakupu. Umowa jest uważana za wykonaną, jeśli zamówienie zostało przyjęte przez Spółkę. Takie przyjęcie może być wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną bądź poprzez wysyłkę Produktów do Nabywcy.

 

2.2 Częściowe przyjęcie zamówienia Spółka może przyjąć każde zamówienie złożone przez Nabywcę w całości lub w części. Częściowa wysyłka przez Spółkę części zamówionych Produktów stanowi przyjęcie zamówienia tylko w odniesieniu do takich wysłanych Produktów.

 

2.3 Wysyłka Spółka dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dotrzymać podanych lub potwierdzonych terminów dostaw, jednak nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niedotrzymanie tych terminów. Dozwolone są dostawy częściowe. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, koszty wysyłki są regulowane i Spółka i będzie dostarczać Produkty franco przewoźnik FCA Laichingen, Niemcy INOCOTERMS 2010. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia Produktów podczas transportu, ale rozszerzy pomoc celem rozstrzygnięcia roszczeń.

 

2.4 Przegląd i przyjęcie Nabywca powinien sprawdzić wszystkie przesyłki zaraz po ich dostarczeniu i zawiadomić Spółkę na piśmie w ciągu pięciu (5) dni o jakichkolwiek brakach lub innych uszkodzeniach, wykrytych po dostawie, w celu dostosowania się do niniejszych Warunków. Niezawiadomienie przez Nabywcę w odpowiednim terminie i na piśmie o jakiejkolwiek domniemanej niezgodności Produktów lub jakimkolwiek pomieszaniu Produktów stanowi natychmiastowe i nieodwołalne przyjęcie Produktów. Nabywca niezwłocznie zawiadamia Spółkę po stwierdzeniu jakichkolwiek wad ukrytych, odnoszących się do przedmiotowych Produktów. Nabywca umożliwia Spółce odpowiednią możliwość wglądu do takich Produktów, aby umożliwić jej zweryfikowanie domniemanej niezgodności. Okres gwarancyjny na takie wady wynosi trzydzieści (30) dni od daty otrzymania Produktów przez Nabywcę.

 

3. Płatność

3.1 Ceny O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, ceny zakupu Produktów są podawane lub, gdy żadna cena nie została podana, w sposób określony przez Spółkę w jej obowiązującym standardowym cenniku. Spółka może zmienić swoje ceny w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia Nabywców. Ceny należne na podstawie niniejszego ustępu 3.1 nie obejmują podatków od wartości dodanej lub innych od sprzedaży, towarów i usług. Nabywca zapłaci lub zwróci Spółce wszystkie takie podatki lub inne zobowiązania wobec organów państwowych z tytułu sprzedaży Produktów lub dostarczy Spółce świadectwo zwolnienia z podatku, zadowalające dla Spółki.

 

3.2 Płatność Spółka wystawi faktury na wszystkie kwoty należne na mocy niniejszych Warunków. W ciągu trzydziestu (30) dni od dat wystawienia faktur, Nabywca zapłaci kwotę przedstawioną w przedmiotowych fakturach Spółki. Wszystkie kwoty należne na podstawie niniejszych Warunków są denominowane w euro. Nabywca zapłaci całą taką kwotę na rachunek wskazany przez Spółkę, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej między Stronami. Wszelkie kwoty niepłacone w terminie będą podlegać naliczaniu odsetek za zwłokę w wysokości 5% należnej kwoty. Nabywca zrzeka się prawa do dochodzenia kompensaty lub roszczeń wzajemnych tytułem takich faktur.

 

3.3 Faktury sporne W przypadku, gdy Nabywca chciałby zakwestionować w całości lub w części, fakturę wystawioną przez Spółkę, Nabywca niezwłocznie powiadamia personel działu obsługi klienta w Spółce („Customer Service Department”) telefonicznie, dzwoniąc pod numer +49 7333 9259980 lub na piśmie o każdej spornej faktury i potwierdza takie zawiadomienie w formie pisemnej dostarczonej do Spółki.

 

4. Zwrot produktów i gwarancja

4.1 Ograniczona gwarancja dla Nabywcy Spółka niniejszym gwarantuje Nabywcy, że Produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wysyłki. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli Produkty są niewłaściwie obsługiwane przez Nabywcę lub osoby trzecie. Spółka nie gwarantuje zgodności materiałów i przetwarzania z jakimikolwiek dostarczonymi próbkami.

 

4.2 Zgoda na zwrot Produktu W przypadku wadliwości dostarczonych Produktów, Spółka przyjmuje ich zwrotu i niezwłocznie dostarcza Nabywcy Produkty wolne od wad. Pisemna zgoda jest wymagana przed zwrotem Produktów wadliwych. O taką zgodę można wystąpić telefonicznie lub pisemnie do Customer Service Department. Zgody na zwrot będą przyznawane według uznania Spółki. Niedobory jakiegokolwiek rodzaju w dostawach lub produktach nie nadają Nabywcy żadnych praw lub roszczeń innych niż wyraźnie określone w niniejszym ustępach 4.2 i 4.3 (Odpowiedzialność). W szczególności wyklucza się prawo Nabywcy do odstąpienia od umowy.

 

4.3 Odpowiedzialność W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I ŚWIADCZONYCH USŁUG, SPÓŁKA JEST ODPOWIEDZIALNA TYLKO W ZGODZIE ZE SZWAJCARSKĄ USTAWĄ W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY (PRHG; SR 221.112.944). DALSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA I POZAUMOWNA JEST WYKLUCZONA. SPÓŁKA JEST ODPOWIEDZIALNA JEDYNIE W PRZYPADKACH CELOWEGO LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. MA TO ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ DO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, ZA STRATY WYNIKOWE LUB ZA UTRATĘ DOCHODÓW.

 

5. Sprawozdawczość, prowadzenie rejestrów

Strony zobowiązują się do dostarczania sobie wzajemnie na żądanie wszelkie informacje niezbędne drugiej Stronie do przestrzegania obowiązujących wymogów dotyczących sprawozdawczości bądź prowadzenia rejestrów przez instytucje państwowe, w tym między innymi, zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi nadzoru nad wyrobami medycznymi (MEDDEV 2.12-1 wer. 8, Guidelines on a Medical Devices Vigilance System) i wszystkimi podobnymi przepisami krajowymi, o ile mają one zastosowanie na obszarze sprzedaży. Wnioskując o takie informacje, Strona wnioskująca powiadamia drugą Stronę, jakie informacje są niezbędne do tych celów i niezwłocznie po zapoznaniu się z wszystkimi takim wymaganymi informacjami, druga Strona przekazuje Stronie wnioskującej informacje niezbędne do umożliwienia jej wykonania takich wymogów instytucji państwowych dotyczących sprawozdawczości lub prowadzenia rejestrów. W szczególności Nabywca zobowiązuje się poinformować Spółkę, która udziela odpowiedzi, czy urządzeni mogły spowodować lub przyczynić się do spowodowania zgonu bądź poważnych obrażeń ciała podmiotu fizycznego lub uszkodzenia i czy urządzenia mogłyby powodować lub przyczyniać do zgonu bądź poważnych obrażeń ciała podmiotu fizycznego, jeśli uszkodzenie miałoby się powtarzać, aby Spółka mogła postępować zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami instytucji państwowych dotyczącymi sprawozdawczości i prowadzenia rejestrów.

 

6. Wycofywanie Produktów

W przypadku wycofywania Produktów Spółki, Nabywca w pełni współpracuje w okresie takiego wycofania. Jeśli wycofywanie jest spowodowane (w całości lub w części) przez działanie Strony naruszające niniejsze Warunki, taka Strona ponosi koszty takiego odwołania. Jeśli wycofywanie jest spowodowane z powodów innych niż naruszenie niniejszych Warunków przez jedną lub obydwie Strony, Strony zobowiązują się do równego podzielenia się kosztami takiego wycofywania.

 

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Nabywca zobowiązuje się chronić i zabezpieczać Spółkę, jej podmioty stowarzyszone i ich członków kierownictwa wyższego szczebla, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli przed jakimikolwiek roszczeniami bądź pozwami osób trzecich wynikającymi z (i) zaniedbania lub zaniechania przez Nabywcę w związku z zakupem, przechowywaniem, wykorzystywaniem, sprzedażą, wynajmem, dostawą, promocją, aprobatą lub dystrybucją Produktów, (ii) naruszeniem przez Nabywcę jakiegokolwiek oświadczenia, warunków gwarancji lub warunku zawartych w niniejszym dokumencie, (iii) nieprzestrzeganie przez Nabywcę jednego lub wszystkich krajowych bądź zagranicznych przepisów albo innych wymogów prawa.

 

8. Postanowienia różne

8.1 Siła wyższa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przyczyny pozostające poza kontrolą Spółki.

 

8.2 Przeniesienia praw BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI NABYWCA NIE MOŻE PRZENOSIĆ SWOICH PRAW LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY.